Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z členské schůze 29.11.2018

27. 5. 2019

Zápis z členské schůze, konané dne 29.11.2018

1. Předsedkyně družstva v 18,00 hod. přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že je přítomno 10 členů+5členů s plnou mocí, celkem tedy 15 členů z celkového počtu 26 členů, což je 58% hlasů. Tímto je členská schůze usnášeníschopná. Dále konstatovala, že schůze byla svolána v zákonné lhůtě 15 dní před konáním, dne 13.11.2018, pozvánka byla doručena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách a také elektronicky na webu.

2. Poté byli všichni seznámeni s programem a přistoupeno k hlasování o programu.

    Pro – 15, Proti – 0, Zdržel se – 0

    Program byl schválen

3. Dále byli navržení zapisovatel -  p. Čadová a ověřovatel zápisu – p. Odstrčilová

    Hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdržel se - 0

    Schváleno

4. Navržena mandátová komise ve složení – p. Abrahám a p. Zdráhal

    Hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdržel se – 0

    Schváleno

5. Předsedkyně družstva dále seznámila členy s převodem práva na nového člena družstva po     převodu nebytových prostor na další byt. S tímto převodem práva vznikl další členský vklad v tržní ceně bytu v místě a čase obvyklé. Protože ve stanovách družstva není zakomponováno, jak se naloží se získanými  finančními prostředky, bylo nutné hlasovat. Bylo navrženo, aby další členský vklad byl použit na opravy domu.

Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se – 1

Schváleno, další členský vklad bude použitý na opravu domu.

6. Předsedkyně družstva dále seznámila přítomné o úmyslu představenstva převést nebytový prostor- bývalá zdravá výživa na další byt. Bude vypsána poptávka na dodavatele a vybrán nejvhodnější dodavatel, který provede patřičné změny. Celý proces bude vyžadovat stavební povolení na rozdíl od Shorpu, kde nebyly provedeny žádné stavební úpravy. Prodejem bytu získá družstvo další členský vklad. Bylo navrženo, aby tyto finanční prostředky byly využity na opravu domu. Protože stanovy družstva toto ustanovení neobsahují, bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdržel se – 0

Schváleno, další členský vklad z prodeje bude použitý na opravu domu.

S touto opravou se provede výměna obou dveří od dvora a zateplení dveří z ulice, kdy se na stěně sráží voda. Dále bylo představenstvem navržena výměna dveří od vchodu do sklepa na NS12.

Hlasování : nehlasovalo se, bude se provádět až po opravě fasády- z důvodu případného poškození.

7. Schválení opravy fasády domu. Opravovat se budou jen poškozená místa, která nedrží, fasádu   posoudil pan Horák z firmy  SANCO a konstatoval, že z uliční strany jsou místa, která jsou pevná a nebude třeba celou stávající omítku shazovat. Z dvorní části je fasáda v horším stavu. Tam se bude pravděpodobně shazovat. Bude ještě řešeno s dalšími odborníky. Bylo hlasováno o opravě fasády.

Hlasování: Pro – 15, proti – 0, Zdržel se – 0

Oprava fasády schválena.

8. Diskuse

    P.Šympl-na stěnách se vyskytují mokré mapy po podřezání. Bude reklamováno a přizvána firma       

    Hroz k posouzení.

    P. dr. Řežábek- navrhuje, aby na stavební práce v Zdravé výživě bylo osloveno učňovské středisko.

    Předsedkyně osloví vedoucího učň.střediska.

    P. Hejtmánková – připomněla, že s převodem nebytu měla proběhnout změna na dani z nemov.

    - bude řešeno do konce ledna 2019 v termínu pro podání změn.

    P. Hejtmánková-navrhla pozvat firmu Vokno na opravu pantů u vchodových dveří.

    Předsedkyně jim zavolá.

    P. Štympl navrhuje využít Hydropol pro odvhlčení zdiva- bude řešeno po obhlídce firmou Hroz.

  

 9. Další dotazy do diskuse nebyly. Předsedkyně schůzi ukončila.

 

V Přerově, dne 29.11.2018

Zapsala: Čadová

Ověřila : Odstrčilová